O projekcie

Projekt „Znajomość języków obcych szansą na rynku pracy” RPMA.10.02.00-14-4932/16 realizowany jest przez Euro-School Szkoła Języków Obcych sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie.
Okres realizacji: 2 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018
W ramach projektu oferowane są do wyboru: kurs języka angielskiego 180 godz. lub kurs języka niemieckiego 180 godz. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do certyfikowanych egzaminów potwierdzających nabyte umiejętności językowe.
Szkolenia jak i egzaminy certyfikujące są dla uczestników całkowicie bezpłatne.
Szczegóły dotyczące szkoleń dostępne są w zakładce SZKOLENIA.